یکشنبه 20 خرداد‌ماه سال 1386
مروارید را در اقیانوسها جستجو مکن شاید در گریبان خودت باشد
فریدون