یکشنبه 10 تیر‌ماه سال 1386
نشسته بود عابری در راهی
از گذشته هایش عبور می کرد با نگاهی
از دلش بر می آمد گاهی آهی
با خو د می گفت که امید و آرزوی واهی
می برد انسان را سوی تباهی