جمعه 9 شهریور‌ماه سال 1386
عده ای در جامعه به این سخن معروف معتقدند که:خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو و استدلالشان هم این است که:در خلاف جهت آب نمی توان شنا کرد یعنی باید همگام با دیگران بود حتی اگر دیگران در مورد موضوع یا موضوعاتی رفتار اشتباهی دارند یا اشتباه می اندیشند به عنوان مثال :اگر عده ای با دروغ توانسته اند وام تهیه کنند ما هم برای تهیه وام از دروغ استفاده کنیم
به بیان دیگر این دسته معتقدند با صداقت و راستی و درستی هیچ کاری انجام نمی شود و هیچ مشکلی حل نمی شود و باید تحت هر شرایطی و بدون فکر کردن از دیگران تقلید کرد.
اما عده ای هم با عقیده ذکر شده مخالف هستند و استدلال این گروه این است که انسان دارای وجدان است و نباید بدون اندیشیدن از بقیه تقلید کند و باید در همه شرایط صداقت داشته باشد هر چند صداقت او باعث حل بعضی از مشکلاتش نشود .
به بیان دیگر این عده معتقدند :صداقت و درستی تحت هر شرایطی