سه‌شنبه 5 تیر‌ماه سال 1386
روی صحبتم با بعضی از پدرها و مادرها است که به فرزندان جوانشان اجازه مستقل تصمیم گرفتن را نمی دهند دایما به آنها می گویند این را بخور آن را نخور این را بپوش آن را نپوش این کار را بکن آن کار را نکن و ... من مخالف نظارت والدین بر اعمال فرزندان جوانشان نیستم ولی نظارت و سختگیری و اجبار بیش از حد نتیجه معکوس دارد همانند آزادی دادن بیش از اندازه . ولی والدین محترم شما که همیشه نمیتوانید بر فرزندانتان نظارت کنید و آنها را امر و نهی یا نصیحت کنید باید اجازه بدهید آنها به تنهایی بتوانند مسایل و سختی های زندگی را تجربه کنند تا در آینده بتوانند زندگی مستقلی تشکیل دهند و به خودشان تکیه کنند با امر و نهی و یا نصیحت های بیش از اندازه شما آنها همیشه وابسته به دیگران خواهند بود و هیچگاه مستقل نخواهند شد و سربار دیگران می شوند و همیشه تابع تصمیمات دیگران هستند و از خود اراده ای ندارند .
باید این واقعیت را بپذیرید که آنها بالاخره روزی باید از شما جدا شوند و مستقل زندگی کنند و به عبارت بهتر برای خوشان زندگی کنند پس چه بهتر که شما آنها را برای رسیدن به این هدف کمک کنید و آماده سازید امیدوارم جوانان بتوانند مستقل زندگی کنند و آینده خود را خوشان بسازند